Archiwum
Szybki kontakt
Tel. 538 327 271
E-mail:sekretariat@muzycznazlotow.pl
Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 16.00
BIP

Deklaracja dostępności

Szkoła Muzyczna I stopnia w Złotowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.muzycznazlotow.pl/

Data publikacji strony internetowej: 18.08.2015

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 18.08.2015

Strona internetowa jest  częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF, DOC, DOCX, nie są dostępne cyfrowo w całości ze względu na ich ilość oraz sukcesywne doszkalanie pracowników, co skutkuje, iż na dzień wystawienia deklaracji nie jest możliwe uzyskanie wszystkich plików w pełni dostępnych cyfrowo.
 • serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) – lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.
 • Nie wszystkie zdjęcia są opatrzone tekstem alternatywnym. Sukcesywnie Szkoła będzie to poprawiać, a wszystkie zamieszczane nowe zdjęcia redaktorzy będą opatrywać w tekst alternatywny.
 • Materiały filmowe mogą nie zawierać transkrypcji i audiodeskrypcji, pochodzą bowiem z różnych źródeł.
 • Strona nie posiada możliwości zmiany odstępu między wierszami, akapitami, słowami i literami.
 • Strona może zawierać elementy, po których nawigowanie za pomocą klawiatury jest utrudnione.
 • Niektóre materiały tekstowe nie mają prawidłowej hierarchii nagłówków.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 1. wersję kontrastową,
 2. możliwość zmiany rozmiaru tekstu,
 3. widoczny fokus,
 4. wyróżnienie odnośników.

Oświadczenie sporządzono dnia: 31.03.2021 r . Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Agata Bąk, adres poczty elektronicznej muzasekret@poczta.onet.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 67 263 29 92.Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich .

Obsługa osób niepełnosprawnych Informacja dla osób niesłyszących i słabosłyszących

W związku z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (tj. Dz. U. 2017 poz. 1824) Szkoła Muzyczna I stopnia w Złotowie informuje, że osoby uprawnione, tj. doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, które zainteresowane są załatwieniem sprawy urzędowej w placówce, mogą skorzystać z przysługującego im uprawienia wyboru środka wpierającego komunikowanie się, tj.:

Zgodnie z art. 12 cytowanej na wstępie ustawy osoba uprawniona, jest zobowiązana zgłosić do Szkoły Muzycznej I stopnia w Złotowie chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenie należy przesłać na adres poczty elektroniczne muzasekret@poczta.onet.pl , w formie papierowej na adres Szkoły Muzycznej I stopnia w Złotowie lub telefonicznie (67 26 32 929).

Osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (tj. Dz.U. 2020 poz. 426) przybywające do Szkoły Muzycznej I stopnia w Złotowie w celu załatwienia spraw przyjmowane są poza kolejnością.

Dostępność architektoniczna

Szkoła Muzyczna I stopnia w Złotowie
al. Piasta 31, 77-400 Złotów

Do wejścia prowadzą schody. Sekretariat znajduje się na I piętrze budynku.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma windy, pochylni, podjazdów, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych itp. Brak toalety dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.